De VVML

Vrijescholen hebben een oudervereniging

Vrijescholen worden doorgaans opgericht op initiatief van ouders en particulieren. Veelal blijven zij als vereniging aan de scholen verbonden, zo ook de VVML.

De VVML is een externe vereniging van ouders met kinderen in het primair en voortgezet vrijeschoolonderwijs en van particulieren die de vereniging als donateur steunen.  Uit hun midden is een dagelijks bestuur gekozen dat de opdracht heeft gekregen om bestuurlijk al het mogelijke te doen voor de ontwikkeling en promotie van het vrijeschoolonderwijs. 

DB: bestuurlijk borger van de identiteit 

Samen met het College van Bestuur van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) buigt het dagelijks bestuur zich over de kaders waarbinnen het voortgezet vrijeschoolonderwijs in de regio Midden-Limburg (verder) kan gedijen. 

Het DB bestaat uit vrijwilligers die zich vanuit hun passie voor vrijeschoolonderwijs onbezoldigd inzetten om de kwaliteit van de antroposofische identiteit en van het onderwijs:  

  • te observeren en te garanderen
  • eventuele hiaten te signaleren en verbeteringen te adviseren  
  • te promoten middels de (sociale) media 
  • te initiëren op andere locaties

Convenant met SOML

De afdeling Vrijeschool Roermond is opgericht in goede samenspraak met het College van Bestuur van SOML en met de directie van het BC Broekhin. Met het doel het vrijeschoolleerplan en de eigen identiteit te willen waarborgen, is er vóór de start in het schooljaar 2013-2014 met SOML een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

​ In augustus 2016 werd het convenant tussentijds aangepast en verlengd,  Hiermee is de behoefte van ouders en leerlingen aan de ontwikkeling en doorontwikkeling van klas10/11/12 geborgd.