Een volledige afdeling

De 10e klas: start van een nieuwe leeftijdsfase

Jonge adolescenten openen zich voor de wereld: de leeftijdsfase van 14 tot 21 jaar staat onder andere in het teken van het ontwikkelen van het denken, van geslachtsrijp worden en van een groeiend vrijheidsgevoel. Dit alles leidt tot het willen vormen van een eigen oordeel. Op school komt het accent derhalve nu te liggen op het ontdekken van de eigen ambities en op het inzicht krijgen hoe er met het eigen handelen aan kan worden bijdragen. 

Om aan al deze vormende kwaliteiten de ruimte te geven,  zal het klassikaal onderwijs vanaf de 10e klas transformeren naar gepersonaliseerd vrijeschoolonderwijs. Er wordt op toegezien dat de leerling niets te kort komt aan begeleiding en ondersteuning.  Want de school is en blijft eindverantwoordelijk voor het leerproces en de eindexamenresultaten.

Het vrijeschoolleerplan is verankerd

In klas 7 tot en met 12 is de vrijeschoolfilosofie in het leerplan leidend. We zijn verheugd dat hetgeen gegarandeerd is in de eerste drie leerjaren, zoals periodeonderwijs, kunst & ambacht, sport & bewegen, muziek, zang, toneel en de jaarvieringen, nu ook gegarandeerd is in het curriculum van klas 10/11/12. De eindexamenkandidaten zullen bovendien een biografieweek doorlopen en een kunstreis maken. Vrijescholen uit o.a. Amsterdam, Delft en Leiden hebben grote interesse in de wijze waarop klas 10/11/12 in Roermond nog beter op het mensbeeld van de 3e leeftijdsfase is ingericht en hiermee tegelijkertijd eigentijds onderwijs biedt.