Inzoomen op het onderwijs in klas 10/11/12
 • Klas 10/11/12 klas zit in de linker vleugel in het grote gebouw van BC Broekhin Roermond, ook wel ‘Gebouw 30’ genoemd;
 • In het schooljaar 2017-2018 zijn er in totaal 43 leerlingen gestart. Hun leeftijd varieert tussen de 15 en 18 jaar;
 • De leerlingen in klas 10/11/12 zijn ingedeeld in drie groepen met elk een eigen mentorcoach;
 • De mentorcoaches onderhouden intensief contact met de leerlingen uit de eigen groep;
 • Twee groepen zijn heterogeen van samenstelling qua profiel, (C&M, E&M, N&T en N&G),  qua niveau (VWO, HAVO) en qua leerjaar (4,5 = klas 10/11);
 • Één groep is homogeen van samenstelling qua niveau, te weten leerjaar 4 (= klas 10)met alleen vmbo-t eindexamenleerlingen. De groep is qua sectorkeuze wel heterogeen.
 • Het algemeen geldende uurrooster van BC Broekhin heeft vanaf de 10e klas plaats gemaakt voor een persoonlijke dag- en weekplanning die de leerling zelf opstelt. De PTA’s van alle vakken bieden hierbij een goede leidraad. De leerling bespreekt het schema na met de eigen mentorcoach en de vakexperts;
 • De leerling moet laten zien dat hij zelf in de planning een gezonde balans kan aanbrengen tussen ‘hoofd, hart en handen’;
 • Elke lesdag start en eindigt met een aanwezigheidsregistratie;
 • De eerste twee lesuren zijn steevast ingericht met het gezamenlijk volgen van periodeonderwijs;
 • Na het periodeonderwijs start het blok ‘gepersonaliseerd vrijeschoolonderwijs’;
 • De leerlingen werken tijdens dit blok allemaal in de grote, vaste gezamenlijke basiswerkruimte, ingericht met houten meubilair. Deze ruimte is onderverdeeld in één stilteruimte die met een deur kan worden afgesloten van de overlegruimte. Voorts is de aangrenzende gang speciaal ingericht voor een actiever gericht groepswerk; ​
 • In dit blok is er naar behoefte contact met de vakexperts. Samen met de leerlingen hebben zij een rooster samengesteld met contacturen (minstens 2 per week). De begeleiding vindt plaats op de gang dan wel in een leegstaand lokaal;
 • De leerlingen besluiten zelfstandig met welke leermethodes en leerstrategieën het persoonlijke leerproces het beste tot zijn recht komt. Zij reflecteren hierop met de mentorcoach en de vakexperts en stellen de methodes, indien noodzakelijk of gewenst, tussentijds bij;
 • Leerlingen werken tijdens dit blok voor zichzelf en/of samen met anderen.
 • De mentorcoaches en vakexperts stellen hoge verwachtingen aan hun leerlingen. Zij confronteren hen waar nodig zodat er garantie is op een diploma;
 • Op de PTA’s van alle vakken staan een aantal vaste toetsmomenten waarvan de cijfers50% van het diplomacijfer bepalen. De overige 50% van het cijfer wordt door het eindexamen bepaald;
 • Tussentijds maakt de leerling diagnostische toetsen die niet meetellen. Hiermee wordt de voortgang richting de officiële toets bijgehouden. De leerling verzamelt alle acties en resultaten in een porfolio;
 • Er vinden wekelijks reflectiemomenten plaats tussen mentorcoach en leerling. Indien noodzakelijk zal er vaker worden gereflecteerd;
 • Bij kunst & ambacht en sport & bewegen ontmoeten leerlingen elkaar in de gedeelde keuzes en interesses;
 • Leerlingen sluiten de middelbare schooltijd af met een CITO examen;
 • Leerlingen wordt in overleg de mogelijkheid geboden om in een vak op een hoger niveau examen te doen dan het oorspronkelijke adviesniveau. Een havo leerling krijgt dan bijvoorbeeld een HAVO diploma waarop de vakken staan die op VWO-niveau zijn afgesloten. Officieel heeft de leerling dan toegang tot het HBO;
 • Tevens is het voor havisten en vwo’ers mogelijk om in een vak respectievelijk één en twee jaar eerder eindexamen te doen. Het betreft dan deelname aan een Staatsexamen;
 • Zo ontstaat de mogelijkheid dat leerlingen meer tijd investeren in kunst & ambacht en/of sport & bewegen. In tweede instantie kan er en interessevak worden bestudeerd dat niet-profiel gebonden is. Ook kan er reeds specifieke lesstof worden bestudeerd met het oog op de aanstaande beroepsopleiding. De examenvakken staan natuurlijk boven alles.
 • Alle overige faciliteiten binnen BC Broekhin Roermond zijn, volgens de algemeen geldende gebruiksnormen, toegankelijk. Ook kan er worden deelgenomen aan bijzondere programma’s zoals bijvoorbeeld ‘de ondernemersroute’;
 • Ouders kunnen deelnemen aan het ouderpanel dat drie maal per jaar overleg heeft met de teamleider over hetgeen kinderen over het onderwijs terugkoppelen aan hun ouders;
 • Een Adviesraad met deskundigen (VVML, schoolleider PO en ouders uit de voormalige klankbordgroep) voert overleg met de teamleider over identiteit en operationele zaken om samen de toekomst vorm te geven.

Samengevat: 

Vrijeschoolleerplan

Mensbeeld 14-21 jaar

Hoofd, hart, handen

Leeftijdsgenoten

Periodeonderwijs

Profielvakken

Gepersonaliseerd leren

Intensief contact met coach

Individuele begeleiding per vak

Basiswerkruimte

Stilteruimte

Kunst & ambacht

Sport & bewegen

Viering van de jaarfeesten

Stages

Biografieweek

Kunstreis

Eindexamen