Werken on het Voortgezet Onderwijs

Binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs vervult de klassenleerkracht en de mentor een bijzondere rol in het schoolleven van leerlingen.

In het vrijeschoolonderwijs is deze rol qua omvang en intensiteit zowaar nog groter. Werken aan een vrijeschool betekent derhalve dat men in bijzondere, nieuwe processen komt te staan die een appèl doen op het eigen bewustzijn.  

Wij kunnen geïnteresseerden van harte aanbevelen om op afspraak een persoonlijk kijkje te nemen in de klassen en tevens in gesprek te gaan met de collega’s, schoolleider en teamleider. Deze ervaring geeft beslist een veel levendiger beeld dan een papieren oriëntatie, zo getuige ook het verslag van een bezoekster (zie de link onder de foto). 

Voor nadere informatie en/of voor het afstemmen van een persoonlijk bezoekje kan men zich voor het basisonderwijs in verbinding stellen met mevrouw Cobben via 0475-333160 of en voor het voortgezet onderwijs kunt u zich wenden tot mevrouw van Gent (teamleider) via
0475-346666.

Als leraar een vrijeschool bezoeken? Dat er dan zomaar een aantal vooroordelen kunnen sneuvelen illustreert dit verslag van een bezoekster.